กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นาง พรทิพย์พา ชีวานุตระชนม์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอรุณ เรือนตนนอก
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน