กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศรีอุบล วัชระสุขโพธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนภักษร จรจันทึก
ครู คศ.1