กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางแฉล้ม โชติแสงศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศรีอุบล วัชระสุขโพธิ์
ครู คศ.3