กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางแฉล้ม โชติแสงศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางศรีอุบล วัชระสุขโพธิ์
ครู คศ.3