กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชาญชัย ศิริรักษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางแฉล้ม
ครู คศ.3