กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวลัดดาวัลย์ หึงขุนทด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ