กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเมธิณี ปุตตะพาณิช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนภักษร จรจันทึก
ครู คศ.1