กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเมธิณี ปุตตะพาณิช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนภักษร จรจันทึก
ครู คศ.1