กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกชพร อยู่ทองหลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์