กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเอื้อมพร โนกลาง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์