กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางยุพาพรรณ ถวัลย์วีระวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย