ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินห้องเรียนคุณภาพ ตามประกาศมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
การประเมินห้องเรียนคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน DLTV ตามประกาศมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 3 ด้าน คือ ด้านบริบทสภาพแวดล้อม ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป๋็นสำคัญ และด้านคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ประเมินโดยคณะผู้บริหารของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโตนดใหม่
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 157 ครั้ง