ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งเมื่อ
1 นายทอง แห่งกลาง ครูใหญ่ 1 ส.ค. 2480 - 2 ธ.ค.2482
2 นายทอง เถื่อนกลาง ครูใหญ่ 3 ธ.ค.2482 - 20 ธ.ค. 2485
3 นายบุญ เจริญสุข ครูใหญ่ 21 ธ.ค. 2485 - 28 มค. 2486
4 นายนาค  ชอบนา ครูใหญ่ 29 ม.ค. 2486 - 31 พ.ค. 2486
5 นายทอง แห่งกลาง ครูใหญ่ 1 มิ.ย. 2486 - 6 มิ.ย. 2496
6 นายบุญ  นนทผ่องศรี ครูใหญ่ 15 มิ.ย. 2496 - 25 เม.ย. 2500
7 นายสวัสดิ์  จันทรจิต ครูใหญ่ 7 พ.ค. 2500 - 1 ธ.ค. 2514
8 นายถวิล  ชื่นวรรณูปถัมภ์ ครูใหญ่ 10 ธ.ค. 2514 - 14 ก.ย. 2515
9 นาชัยรัตน์  คงทอง ครูใหญ่ 1 ธ.ค. 2515 - 30 ก.ย. 2522
10 นายพิชัย บาดกลาง ผู้ช่วยครูใหญ่ 1 ต.ค.2522 - 30 ก.ย. 2526
11 นาชัยรัตน์ คงทอง อาจารย์ใหญ่ 1 ต.ค. 2526 - 30 ก.ย. 2532
12 นายพิชัย บาดกลาง ผู้ช่วยครูใหญ่ 1 ต.ค. 2532 - 30 ก.ย.2545
13 นายสมจิต สุขะเดชะ อาจารย์ใหญ่ 2532 - 2534
14 นายพิสิฐ วรศาสตร์ อาจารย์ใหญ่ 2535 - 2537
15 นายอุทัย ซึ่งพรหม อาจารย์ใหญ่ 2537 - 2542
16 นายประสงค์ เกลี้ยกลาง อาจารย์ใหญ่ 2542 - 30 ก.ย. 2545
17 นายประสงค์ เกลี้ยกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ต.ค. 2545 - 14 พ.ย. 2549
18 นายพิชัย บาดกลาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ต.ค. 2545 - 25 ก.ย. 2551
19 นายวัฒนา โชติกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน 16 พ.ย. 2549 - 30 ก.ย. 2557
20 นายจักราวุธ วิจบ ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ต.ค. 2557 - 4 ต.ค. 2561
21 นางยุพาพรรณ  ถวัลย์วีระวงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 5 ต.ค. 2561 - 28 พ.ย.2561
22 นายอุทัย  คำสีหา ผู้อำนวยการโรงเรียน 28 พ.ย.2561 - ปัจจุบัน