ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
29 มิ.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 ดำเนินการจัดการเรียนการสอน DLTV สัปดาห์ที่ 7
บ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
22 มิ.ย. 63 ถึง 26 มิ.ย. 63 ดำเนินการจัดการเรียนการสอน DLTV สัปดาห์ที่ 6
บ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
15 มิ.ย. 63 ถึง 19 มิ.ย. 63 ดำเนินการจัดการเรียนการสอน DLTV สัปดาห์ที่ 5
บ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
08 มิ.ย. 63 ถึง 12 มิ.ย. 63 ดำเนินการจัดการเรียนการสอน DLTV สัปดาห์ที่ 4
บ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
01 มิ.ย. 63 ถึง 05 มิ.ย. 63 ดำเนินการจัดการเรียนการสอน DLTV สัปดาห์ที่ 3
บ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
25 พ.ค. 63 ถึง 29 พ.ค. 63 ดำเนินการจัดการเรียนการสอน DLTV สัปดาห์ที่ 2
บ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
18 พ.ค. 63 ถึง 22 พ.ค. 63 ดำเนินการจัดการเรียนการสอน DLTV สัปดาห์ที่ 1
บ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
05 ก.ย. 62 นิทรรศการแสดงผลงานและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการเผยแพร่และแบ่งปัน (Show and Share)
ห้องแกรนด์บอลรูม สตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท สำนักงานศึกษาธิการภาค 13
29 ส.ค. 62 ถึง 30 ส.ค. 62 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลดอนหวาย
20 ส.ค. 62 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
19 ส.ค. 62 รับทุนการศึกษา
วัดดอนหวาย วัดดอนหวาย
19 ส.ค. 62 ถึง 21 ส.ค. 62 การแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอโนนสูง ประจำปี 2562
โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอโนนสูง
09 ส.ค. 62 กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
05 ส.ค. 62 มหกรรมอาชีพและการมีงานทำ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ศูนย์การค้า Terminal 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
27 ก.ค. 62 มหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
ศูนย์การค้า Terminal 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
26 ก.ค. 62 กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
26 ก.ค. 62 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
15 ก.ค. 62 แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลดอนหวาย ถึง วัดดอนหวาย และวัดโนนมะกอก โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) ร่วมกับ เทศบาลตำบลดอนหวาย
20 มิ.ย. 62 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
03 มิ.ย. 62 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชราสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
27 พ.ค. 62 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
17 พ.ค. 62 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562
วัดดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
14 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
22 มี.ค. 62 ปัจฉิมนิเทศ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
11 มี.ค. 62 กิจกรรมทัศนศึกษา เรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2561
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
06 มี.ค. 62 ถึง 06 ก.พ. 62 ทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT
สนามสอบ สพป.นครราชสีมา เขต 1 สำนักทดสอบการศึกษา
04 มี.ค. 62 ถึง 05 มี.ค. 62 สอบปลายปีการศึกษา และสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2561
โรงเรียนบ้านดอนหวาย (สิงห์คุรุประชาสรรค์) โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
18 ก.พ. 62 มาฆบูชา มหากุศล ประจำปี 2562
วัดดอนหวาย โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา)ชั้น ม.3 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
16 ม.ค. 62 วันครู ประจำปี 2562
อำเภอโนนสูง โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
12 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลดอนหวาย
03 ม.ค. 62 ทำบุญตักบาตร ต้อนรับปี 2562
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
31 ธ.ค. 61 ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
วัดดอนหวาย วัดดอนหวาย
28 ธ.ค. 61 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)